lørdag den 22. december 2018

Svindel på høje poster
Bedrageri.
En ting er magasinet Der Spigel.

Deres stjerne journalist, Claas Relotius havde lige vundet Tysklands prestigefyldte Reporterpreis og dermed titlen som årets journalist. Han fik prisen for en historie om en syrisk dreng, og juryen priste den for dens »lethed, poesi og relevans«.
Men det meste af historien var det pure opspind. Det skriver nu det tyske Der Spiegel, som journalisten indtil nu har skrevet utallige historier for. 
Claas Relotius har bedraget sine kolleger og læsere og »forfalsket artikler i omfattende grad og endda opfundet kilder«, skriver magasinet.

Noget andet er TV stationen. CNN. De har i årevis brugt Claas Relotius’s historier, som eviggyldige sandheder om Verden.

Hvis det havde stået i Der Spiegel, så var det Sandheden selv. Med stort S. Ikke for almindelige dødelige at tvivle på.

I 2014 valgte CNN at udnævne ham som Årets Bedste Journalist. Dette har de lige valgt at trække tilbage.

onsdag den 19. december 2018

Movia og Region melder hus forbi


Spørgsmål:
I Dragør oplever man et ekstremt højt aflysnings antal på Linje 350Ss afgange. De faktiske afgange står slet ikke mål med køreplanens løfter for især Dragør.
Det kan der være flere årsager til.
Store forsinkelser i indre by, hvor driftsledelsen vælger at vende en 350S bus mod Dragør ved Sundbyvester Plads eller ved Tårnby Station, for at lade bussen træde ind i normal rute mod Ballerup. Derved optræder bussen ikke som aflyst. Men Dragør bor- gere bliver svigtet af Region H.
En anden årsag er måske 350S bussernes dårlige tilstand. Der er tilsyneladende mange af busserne, som tages ud af drift på ruten, eller serviceres på gaden. Også her forsøger driftsledelsen tilsyneladende, at opretholde bedst muligt service i City på bekostning af yderområdet, ved at koncentrere indsatsen i indre by.
Hvad agter man fra Region Hovedstadens side, at foretage sig, med henblik på at af- hjælpe problemet således at såvel City og indre by i København som Dragør har en ri- melig trafikbetjening med 350S bussen?
Svar:
Movia oplyser, at der i årets første 11 måneder har været 238 udgåede ture på hele el- ler dele af strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads, svarende til knap 1 % af turene eller ca. 5 ture om ugen. Der er ca. 80 ture til Dragør Stationsplads om dagen. Af de 238 udgåede ture skyldes halvdelen, at bussen grundet forsinkelser har måttet vende om før tid for at genoprette rettidigheden på de efterfølgende ture, mens den anden halvdel skyldes nedbrud på busserne.
Regionsrådet har ved trafikbestilling 2019 besluttet, at Dragør fra medio 2019 vil blive betjent af linje 250S, som vil køre over Langebro i stedet for Knippelsbro. Det er for- ventningen, at linjen dermed vil få lettere ved at komme frem, med større rettidighed
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2 3400 Hillerød
+45 38 66 50 00 29 62 77 49 www.regionh.dk
Dato: 18. december 2018
til følge. Desværre er der flere dele af ruten, som er plaget af trængsel og dårlig frem- kommelighed for busserne. Regionen er ikke vejmyndighed, og har derfor begrænsede muligheder for at anlægge f.eks. busbaner eller signalprioritering, som kan forbedre bussernes fremkommelighed på disse strækninger.
I forbindelse med effektueringen af trafikbestilling 2019, vil både linje 250S og linje 350S blive betjent med nyere materiel end i dag.
Movias fulde svar er gengivet herunder:
Movia kan ikke genkende et billede af et ekstremt højt antal aflysninger på linje 350S til Dragør. Men det er korrekt at linjen har større driftsmæssige udfordringer end mange andre linjer i Storkøbenhavn. Og omfanget er større end det niveau Movia fin- der tilfredsstillende.
Linje 350S har i en længere periode haft dårlige driftsbetingelser grundet trængsel og vejarbejde. Udfordringerne har varieret fra måned til måned og linjens længde gør, at der næsten altid er vejarbejde, events eller andet, der gør det vanskeligt at levere påli- delig busbetjening.
Senest har der været vejarbejde på Amagerbrogade fra foråret 2017 til november i år, hvilket har betydet omlægning af linjen og længere rejsetid for passagererne i 350S, og samtidig har vejarbejdet øget trængslen på det omkringliggende vejnet.
Movia kan dog, i de registreringer vi løbende gennemfører, afvise, at der er et eks- tremt højt antal aflysninger. De første 11 måneder af 2018 er der i alt 238 tilfælde, hvor linje 350S er udgået på dele af eller hele strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads. Det svarer til knap 1 procent af de ture, der har været gennem- ført i år.
Ud af de 238 udgåede ture er 118 såkaldt GO-kørsel (se diagram). GO-kørsel er en mulighed som busoperatøren har for at genoprette kørslen, med henblik på at mini- mere generne for kunderne. Formålet med GO-kørsel er at genetablere en kørsel i bustrafikken, som stemmer bedre overens med køreplanen. GO-kørsel anvendes derfor af busoperatøren, når trafikale hændelser medfører så store forsinkelser i bustrafik- ken, at køreplanerne ikke hænger sammen.
Operatøren indmelder GO-kørsel til Movia. Når Movia modtager meldingen fjernes den del af turen i de kundevendte realtidssystemer. Herved sikres, at der ved stoppe- steder med realtid gives så korrekt information, som det er teknisk muligt. Ind imellem modtages en melding om GO-kørsel for sent til, at det kan rettes i realtidssystemet, som derfor overfor kunderne viser at bussen kommer, selvom den er omplanlagt.
Den anden hovedårsag til udgået kørsel er busnedbrud. Antallet af nedbrud på linje 350S ligger over normalen set i forhold til andre sammenlignelige buslinjer.

tirsdag den 18. december 2018

Juncker er slam, Timmermans er værre

Finder du, at EU kommissionens formand, Jean-Claude Juncker vil gøre os en tjeneste, når han snart træder tilbage ?
Så bør du frygte hans afløser. Favorit til posten er Junckers højrehånd, Franz Timmermans fra Nederlandene. Juncker har trods alt visse grænser. Det har Timmermans ikke.
Timmermans ønskedrøm er at knuse alle konservative partier i EU, at få væltet Ungarns og Polens lovlige regeringers indflydelse i EU. Han finder, at det er skæbnebestemt, at Europa og Afrika skal sluttes sammen, og som et første træk har Europa behov for mellem 100 og 200 millioner afrikanske immigranter indenfor få år. 
Timmermans holdning er, at Afrika og Europa sidder i samme båd, og at Europa skal løse Afrikas bevidste selvmord ved uhæmmet befolkningstilvækst, ved at åbne grænserne og Europas statskasser for dem.

Tidligere er EU topposterne i lukkede rum blevet fordelt i sene nattemøder blandt folk med “de rette meninger”.

Men på den anden side. Hvornår har vi sidst haft en offentlig drøftelse i Danmark om hvilke udenlandske personer det er, vi ønsker skal besidde en sådan totalmagt over dansk velfærd ?

tirsdag den 11. december 2018

Lokalarkivet

Nej - nej - nej !

Dragør Lokalarkiv lukkes ikke.

I de sidste uger har enkelte personer gentaget det falske budskab, at AOV vil nedlægge Dragør Lokalarkiv. Trods flertallets gentagne forsikringer om arkivets fortsatte eksistens, så buldrer trommerne lystigt om nedlæggelse.

Fakta er: 
Ved budgettet besluttede AOV at vi vil samle biblioteket i Sadolins Hus med Dragør Lokalarkiv.
Det er der flere årsager til.
For det første, så har ændrede love, herunder handicaploven, reelt gjort det umuligt, at have et offentligt bibliotek i det totalt fredede hus. Kørestolebrugere skal uhindret kunne bruge hele huset, der som bekendt har niveau forskelle flere steder i grundplan, og en elevator og andre hjælpeforanstaltninger kan grundet fredning ikke indstalleres. 
Også krav til personalefaciliteter har ændret sig markant, siden daværende ledende bibliotokar, Knud Pallesen, i 1968 glad kunne tage imod de første lånere.

Det gjorde, at vi har bedt ledelsen og personalet om at skitsere nogle løsninger på en fremtidsløsning. Jeg forventer som formand for udvalget, at vi med udgangen af januar 2019 får præsenteret flere muligheder i kulturudvalget.
Derefter vil planerne blive præsenteret for borgerne. Inden der træffes nogen beslutning.

Det Gamle Rådhus, som i dag huser Dragør lokalhistorisk arkiv, er og har gennem en årrække været presset på plads og for forsvarlige arkiveringsforhold. Rådhuset er, ud over pladsen, udfordret af svingende luftfugtighed, kulde og varme. Alt sammen faktorer som gør, at der langt fra er tale om optimale arkiveringsforhold, for materialer som i høj grad rummer papir, som arkivet har. Derfor har det, fra arkivarens side, været et ønske, at finde egnede opbevaringsforhold til arkivalierne, så man kan sikre dem for eftertiden. 


Dragør Lokalarkiv er i dag en del af biblioteket, hvor en arkivar står for opgaverne.
Arkivet har 4 hovedområder. 
Et er at sikre kommunens papirer/arkivalier. 
Et andet er bredt at indsamle arkivalier for Dragørs udvikling gennem årene. 
Et tredje område er, at bevare lokalarkivets samlinger for fremtiden. 
Det fjerde område er ikke mindst, at formidle viden om Dragør. Her hjælper et par håndfulde ildsjæle til med stort og engageret indsats.

Det er AOVs forventning, at lokalarkivet efter flytning ender med bedre forhold for alle. Personale, brugere og arkivalier.

Vi afventer nu forslagene fra forvaltningen. 
Og igen: 
Nej, vi planlægger ikke salg af hverken Sadolins Hus eller at sælge Det Gamle Rådhus på Stationsvej til nedrivning, som antydet af Liste T på FaceBook.
Dragør Lokalarkiv er en aktiv kulturinstitution i vort samfund. Og Dansk Folkeparti støtter kulturen.


Med venlig hilsen

Morten Dreyer DF
Formand for Dragør Børn, Fritid og Kulturudvalg


lørdag den 8. december 2018

En kort redegørelse

Taksten på ugetømning i Dragør er steget med ca. 13% fra 2018 til 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt følgende:

Taksten i 2018 på kr 1799,- bygger på den fremskrevne tilbudte tømningspris fra 2012, hvor renovationsopgaven sidst var i udbud sammen med Tårnby. Tømningspriserne fra 2012 er fremskrevet med omkostningsindeks for dagrenovation i kontraktperioden i henhold til udbudskravene. 2018 var sidste år af udliciteringen. Fra nytår skulle enten en ny licitering eller en hjemtagelse af opgaven ske.

En forventet markedspris ved udlicitering for 2019 blev i 2017 vurderet til at være ca. 40% højere end i 2012, dels fordi udviklingen af markedspriserne for indsamling af affald generelt er steget med 30% grundet en lang mindre konkurrence (langt færre aktører) og den generelle prisudvikling, dels at indsamlingspriserne i Dragør Kommune med det tidligere udbud lå ca. 10% under markedsprisen for sammenlignelige kommuner. 
Den lave pris skyldes et fælles udbud med Tårnby som gjorde, at vi fælles havde et langt større volumen.
Fra 2019 ville Dragør stå alene, da Tårnby valgte at overdrage deres opgave til ARC fra nytår.

Med baggrund i ARC’s beregninger af omkostninger til indsamling af renovation i Dragør Kommune ved hjemtagning har Forvaltningen vurderet, at hjemtagning af opgaven til ARC forventes at kunne ske inden for en samlet pris som ligger ca. 20% over den fremskrevne markedspris fra 2012 eller ca. 20 % under en forventet markedspris vurderet i 2017 for udbud i østsjælland.

Prisen er fair efter min mening.

Prisen pr ugentlig tømning bliver under 45,-. 
Udover 52 tømninger om året og håndtering af affaldet på Europas mest miljø bevidste anlæg, indeholder beløbet også afhentning af Storskrald og drift af Genbrugspladser mm. Samt afhentning af haveaffald 8 måneder om året.

Dragør og Tårnby bad som nævnt ARC om at overtage skraldeindsamlingen, da vores kontrakter med vores entreprenør udløb ved årets udgang. Gennem 12 år har vi haft et særdeles konstruktivt samarbejde med Marius Pedersen. Tak for en god service.
ARC vil ikke skabe overskud på indsamlingen, da det er et “hvil i sig selv” område, hvor ethvert overskud skal tilbageføres til borgerne. Fordelen ligger i, at omsætningen øges, så vi kan importere mere skrald, og derved forbedre bundlinjen.

Jeg er sikker på, at der vil blive fortsat fokus på udviklingen i fremtiden. Når genbruget forventes at øges, affaldssorteringen stiger og CirkelØkonomien rigtig går i gang. Og om ganske kort tid vil ARC i et samarbejde med andet selskab starte et stort Biogasselskab.

Til foråret inden Påske tages Skibakken i brug. Og man får en fantastisk udsigt over København, samt en udfordrende skibane, som jeg personlig nok ikke tør prøve. Skibakken er udskilt i et særskilt selskab, hvis økonomi er omgivet af vandtætte skodder. Så trods et forventet stort indryk af skiløbere på bakken, så hjælper det ikke på anlæggets drift.


Aftalen med ARC løber i 7 år fra 1/1-2019, men aftalen kan opsiges fra Dragørs side med 1 års varsel, hvis vi finder en bedre løsning. Aftalen kan også forlænges.
Morten Dreyer DF
Bestyrelsesmedlem for Dragør
af Amager Resource Center


Fyld flyet op Løkke

Tag nu Lakmus Prøven Lars Løkke.


Ifølge Lars Løkke, så vil hans aftale om immigration betyde, at landene skal tage egne borgere tilbage efter udvisninger.

Når han nu på mandag tager til Marrakech i Marokko for personligt at underskrive håndfæstningen, så kunne han lige lave en “Lakmusprøve” på aftalen.
Det gøres bedst ved, at man fylder Løkkes fly helt op med udviste kriminelle marokkanere. Vi har rigtig mange af dem. Lige fra de terrordømte til gadebørnene. Ved landingen i Marrakech kan Løkke få et sidste øjebliks personligt nært syn for hvordan aftalen bliver fremover. Bliver de udviste venligt modtaget i lufthavnen, så kan det være, at der er gode punkter i aftalen trods alt.

Men hvis Marokko stadig ikke vil modtage de udviste, selv når de rejser med Statsministeren, vil Marokko så gøre det når hverdagen kommer i årene fremover ?

mandag den 3. december 2018

3 år for at indrette tv lokale ?


Hvad med at multitaske ?

Det med en øde ø til kriminelle udviste er en god ide. Lidt politisk genbrug ganske vist, men hellere senere end aldrig.
Men ideen bliver godt nok devalueret, hvis der er daglige færgeafgange.

Venstre forventer først at tage Lindholm i brug i 2021.
Helt ærligt. 
Man er i fuld gang med at nedlægge landbrugs virksomheden og forventer at have ryddet alt i juni måned 2019.
Hvorfor prøver man ikke lidt multitasking hos Staten ? 
Begynd straks med planerne for udrejsecenteret, så man 1. august 2019 kan byde de første beboere velkommen.
Det kan være, at alle værelser ikke er helt nymalede. Men sæt en bøtte maling og en pensel ind på værelset, så de selv kan male hvis de ønsker det. Så er der trods alt lidt fysisk terapi for de udviste, alt imens de tænker over hjemrejsen.

På Lindholm har man en fuld funktionsdygtig bygningsmasse. Indflytningsklar juni 2019.

Vil det tage flere år at indrette fjernsynsstuer med paraboler til de kriminelle udviste ?

søndag den 2. december 2018

Vi har 100.000 arbejds parate medarbejdere....

Berlingske nævner: 

Danske virksomheder: 
Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft, uanset hvor i verden den kommer fra.

Det lyder særdeles rart. Nærmest forjættende. 
Som medlem af socialudvalget i Dragør ser jeg frem til virksomhedernes tilbud. 

Vi har i dag 100.000 indvandre kvinder, som gennem op til næsten 40 år har stået udenfor arbejdsmarkedet.

Jeg er sikker på, at alle JobCentre landet står med åbne arme, når de danske virksomheder starter ansættelserne.

torsdag den 15. november 2018

Flot indlæg fra New York Times


Fra New York Times  
June 10, 2001, Sunday
A Still Life In Motion
By KEN CHOWDER
IN Europe, the past is always close. But there is one place in Denmark where it seems astonishingly close: an ancient fishing village, almost untouched by time, hugs the placid sea just a few miles from Denmark's capital. The small town of Dragor is, in fact, closer to Copenhagen's airport than Copenhagen itself is.
Remarkably, the looming present hasn't spoiled the grace of the past. My
wife, Tine, and I went down to Dragor (pronounced drow-URR) one wet andfoggy weekend in March, and felt as though we were alone. When we walked down the pier -- among the rows of slowly bobbing boats, with the sea gliding gently over a sandy bottom -- the only creatures we met were two swans, sailing through the fog. Then we turned back inland, into the town itself. The old part of Dragor is something of a gentle labyrinth, with
every footstep, no matter where you turn, taking you farther back in time.
There's a lot of time to travel through here. By the Middle Ages, Dragor was already a major shipping town, where the Hanseatic merchants came to buy salted herring. One church (though not its building) dates from the 1200's; the present town plan was already established by the end of the 17th century. Today the Old Town is a good-sized warren of beautifully preserved houses, small homes that are without apparent exception between 150 and 250 years old. All but one of the streets in the Old Town are paved with cobblestones, and the entire section is a walking district -- no cars
allowed. After all, not that many would fit. The east-west streets are
narrow enough themselves, but most of the north-south streets are just
cobbled pathways, so narrow that two large people can pass each other only with a certain amount of traffic management.
We met no one, fortunately. As we rambled along the straight little streets,
we were so close to the houses that it was impossible not to look in. This
soon gave us a good solid case of envy. In Denmark the word hyggelig,
meaning cozy, is given great weight. Life in these small houses seemed
dedicated to coziness above all. The floors were sanded and smooth, the
white ceilings curved, the candles lighted, the matching ceramic knickknacks stationed symmetrically in the windows; so little was out of place that we felt we were walking around in an oversize living museum. Dragor is noted as a retreat for artists and writers, and the insides of the houses looked as
if they were composed for an endless series of still lifes. The fruit sat in
the bowls on the table, seemingly waiting for Cézanne's return.
The perfection of these lovely houses extends to the exteriors as well. Most
are painted the traditional pale ocher and have roofs of red curved tiles --
except for those with thatched roofs, which are usually clamped on with
wooden crosspieces. Often the straw bends in a bell shape around small
''eyebrow'' windows; it looks as if these sweet old houses are about to wink
at you. What do they know that we don't? Well, they know what life was like
in 1800.
Few Americans know about Dragor, but it's no secret to the Danes. It is,
after all, the perfect place for a day trip from Copenhagen, some 15 minutes
by car or 30 by bus from the center of the city. In July the town brims with
tourists. Quite a few are Swedes, too, since the new Oresund bridge between
Denmark and Sweden touches down only a few minutes away. The main walking
street, Kongevejen, is filled with baby strollers, ice-cream eaters,
T-shirted shoppers, Danes in search of the first pink beginnings of a tan,
and Swedes in search of the relatively inexpensive beer of Denmark. Yet even
in busy July the town still has a tranquil, relaxed air -- a little like
Nantucket in the 1960's.
Until a few years ago, another kind of animal wandered the Dragor streets: a
multitude of geese. But the geese have been banished to the meadows just
south of the Old Town -- an area called the Goose Republic. We took a grassy
path in that direction, and soon heard their declamatory honking through the
fog. But the geese -- there are dozens of them -- have little to complain
about: they're all housed in green wooden cubes that look warm and
comfortable, and are punctually fed by the Dragor municipality. Even the
geese have enviable lives here.
Just past the Goose Republic we came to the beach. It's not wide, but it is
sandy. A wooden boardwalk over the water led out to an unpainted old wooden
building announcing ''Winter Bathing.'' In the belief that it lends health,
some Danes are driven to bathe naked in the sea every single day of the
year. But on this chilly day in March we heard no splashes from the far
side.
In July, Danes do want to swim -- I think partly to prove to themselves that
there is such a thing as Danish summer. They are, I think, usually wrong.
Nonetheless, the beach at Dragor is perfect for bathing with small children.
The water is almost waveless; the bottom is sandy, and drops off very
slowly. We walked on the beach, along the meadows, where the ponds of a
marsh curve gracefully through the reeds. We followed those curves, tracing
the arc made by some wintering ducks -- in exile, presumably, from the Goose
Republic.
There's just enough to do in Dragor, and not too much. The energetic tourist
can hire a fishing boat for a morning; the more sedentary will sit in the
courtyards of the cafes and restaurants and nurse a good beer; those of more
middling habits will browse in the small shops along Kongevejen before
settling down to graze in one of the wonderful little restaurants.
It was clearly time for us to eat. We'd been told that one of the best
restaurants in town was Beghuset. Nothing is hard to find in Dragor; you
just wander around till you bump into it, and we found Restaurant Beghuset
on the edge of a cobblestoned square. Many of the old buildings were once
sites of commerce -- the bleaching house, the customs house, the smithy. At
Beghuset they boiled pitch, used to waterproof wooden ships. It's now an
excellent cafe and restaurant. The cafe serves simple fare, the restaurant
quite ambitious and successful French-Danish food.
At the restaurant, we had a three-course dinner. It began with roasted red
snapper sautéed with tomatoes and shallot, with a salmon soufflé in a little
pouch of phyllo shaped like a garlic bulb, and an herbed beurre blanc,
followed by breast of guinea hen stuffed with truffles on a
potato-and-wild-mushroom flan, accompanied by a ragout of root vegetables in
a pastry shell. Finally came an almond tart, with lemon sorbet and pickled
grapes, circled by a creamy passion-fruit sauce. For some reason, we didn't
have the appetite for the cheese course. The three courses we did manage
cost about $75; a good half-bottle of Sancerre was $24 and a stunning bottle
of Mercurey $45.
THEN it was time -- past time -- to find our hotel. There aren't many hotels
in Dragor, since Copenhagen is such a short ride away. The largest is the
Dragor Badehotel (Bathing Hotel), perched just across the grass from the
water. It's from 1907, and the ambience pleasant but not special, though
several rooms have nice little balconies with wicker chairs overlooking the
water.
We wanted to stay in a hotel that suited Dragor in its time and tone, so we
spent the night right in the middle of town, at the Hotel Dragor Kro --
redundant, because Kro means Inn. Denmark's ancient country kros are a
source of well-deserved national pride; they're almost always charming,
usually in an old-fashioned way.
Dragor Kro is old even for Denmark; the building dates from the middle of
the 17th century, and the prize-winning restaurant, with its half-panels,
dark wooden beams and unpainted wooden tables, feels old, solid and overly
comfortable -- the kind of inn, one imagines, where pirates once drank
tankards of ale. In summer, you can sit out in the courtyard, surrounded by
roses. ''We do it like the old time,'' said the cheerful woman who showed us
around. ''We don't want to change the style. This is a kro, and we serve kro
food. But the fish comes from the harbor right to the table, and you can't
do better than that.''
Upstairs, the rooms have been nicely modernized, with a good feeling for the
structure of the old house -- preserving the wooden ceiling beams. The kro
has five suites, each with a well-equipped kitchen-living room and bedroom,
each with gable windows giving on the harbor. I pushed the window open and
stuck my head into the cool night fog. Quiet out there. The pier rocked
gently in the black water; I thought I saw my swans again, retreating out to
sea, looking like white dabs in the dark painterly distance.
After a while I realized that a misty rain was falling on my head. That fine
rain felt exactly right, somehow; it seemed that Dragor was gently
sprinkling its holy water on me -- that I was being baptized by the past.

Finding your way through a cobblestoned labyrinth Dragor is seven miles from
the center of Copenhagen, an easy trip by either taxi or bus (Nos. 350S, 30,
34 or 75E; at night, 81N). From Copenhagen Airport, it is 10 minutes by taxi
or bus (Nos. 35 or 36).
The best time to go is summer. July and early August will be crowded, but
good weather is just as likely in May and June or August and September. Even
then, it's a good idea to make both hotel and restaurant reservations.

Information
Dragor Tourist Information, Havnepladsen 2, (45) 32-53-41-06; fax (45)
32-53-41-16. Open May 1 through Sept. 31 from 10 a.m. to 4 p.m.

Where to Stay
Hotel Dragor Kro, Strandgade 30, telephone and fax (45) 32-53-00-53, www
.hoteldragorkro.dk, has five suites, from $126 to $184 (at 8.7 krone to the
dollar). In the restaurant, entrees cost between $23 and $35, with a
three-course fixed menu around $35.
Dragor Badehotel, Drogdensvej 43(45) 32-53-05-00, fax (45) 32-53-04-99,
has 33 rooms with private bath. Double rooms with harbor view cost $103 a
night, including breakfast. The hotel also has a restaurant.
Cottage Farm Bed-and-Breakfast, Nordre Dragorvej 55(45) 32-53-28-31, fax
(45)32-53-28-34, is a pretty thatched-roof farmhouse just outside town with
nine rooms, five with private bath; from $29 a person (buffet breakfast
$2.90, English breakfast $4.60).

Restaurants
These restaurants take credit cards and permit smoking. All serve wine and
beer.
Restaurant Beghuset, Strandgade 14(45) 32-53-01-36, fax (45) 32-53-35-31,
has a cafe with simple dishes for around $8 and a restaurant with main
courses from $20 to $22; three- to five-course menus are $34 to $46. Open
daily except Monday and the first three weeks of January. It serves lunch
and dinner except in July, when it serves dinner only.
Nam's Kusine, Strandlinien 49-51, (45) 32-53-18-88, fax (45) 32-53-73-27, is
a superb Malaysian restaurant by the harbor. Open Friday and Saturday, from
May to mid-December. Diners are asked to arrive by 7:30 for an extravagant
buffet (there is no menu) of sambals, masalas, chicken, reindeer, lamb and
vegetables ($45) -- it's all good, and reservations are essential.
Strandhotel, Strandlinien 9, (45) 32-53-00-75, is the oldest public house in
Denmark (circa 1200). King Frederic III came for eel soup, after shooting
swans, in the 1600's. The Strandhotel (which is not a hotel) offers
excellent traditional Danish smorrebrod (open sandwiches) at lunch, and
adventurous evening fare (smoked venison carpaccio, wild boar on polenta,
saffron-poached pears); main courses $11 to $21. Open daily March 15 through
October.

Museums
Dragor Museum, Havnepladsen 4, (45) 32-53-41-06, is a waterfront museum that
displays nautical and historical material, with items from the Hanseatic
period, and a cafe that features lox and herring. Open May through
September, noon to 4 p.m., closed Monday. Admission is $2.30, $1.15 for
children.
The Amager Museum, Hovedgaden 4 and 12, Store Magleby, (45) 32-53-93-07, fax
(45) 32-53-02-68, is just over a mile away in the ancient farming village of
Store Magleby. A living museum, it consists of two beautifully preserved
farmhouses where in summer maids and farmhands in traditional costume weave,
wash clothing, tend the garden, bake and cook, and feed farm animals -- and
you're welcome to lend a hand. There are paintings, tools and an impressive
collection of peasant costumes. Open Tuesday to Sunday, May through August;
from October through April, open only on Wednesday and Sunday afternoons.
Admission $2.30, $1.15 for children. KEN CHOWDERlørdag den 3. november 2018

Fyr taxi chaufføren

Den taxachauffør fra Dantaxi, der fredag blev frikendt i byretten i sagen om vold mod fodboldangriberen Nicklas Bendtner, skal til samtale med sin arbejdsgiver om et potentielt brud på taxaselskabets egne regler.

Da jeg var medlem af det nu nedlagte Taxinævn, så ville hans karriere som taxichauffør være endt brat.
At køre en omvej.
At råbe luder efter en kunde og 
At kaste ting efte kunder.


Helt ærligt, han egner sig ikke til et servicefag.

torsdag den 1. november 2018

Midtvejsvalget.....

Indlæg kun til JyllandsPosten


Lakmusprøven ?

I næste uge er Midtvejsvalget i USA.

Og ser man de forskellige meldinger fra danske journalister, så vil resultatet være katastrofalt for Trump.
Siden hans overraskende valg for 2 år har der endog været faste tv programmer, som svælgede i deulykker og fortrædligheder, som han angiveligt skulle forøve. Der er angiveligt journalister, som har skabt en lysende karrierer ved at svælge i Trumps mærkværdigheder.
Og amerikanske præsidenter er forskellige. Min favorit er Andrew Jackson, præsident nr 7, 1829 til 1837, og deltager i mindst 13 revolverdueller på gaden, Trods hans hårdhed, kunne han være lidt nærtegende. Dertil var han opfinderen af valgmandskollegiet, som sikrede Trumps valg.


Lad os bruge midtvejsvalget som en lakmusprøve.
Det er min påstand, at danske journalister har misbrugt deres stillinger til at skabe et forvrænget billede af dagens USA. Hvis valget på tirsdag giver demokraterne flertal i et af de to kamre, så modtag min dybeste undskyldning.
Hvis republikanerne derimod fastholder deres flertal, så bør redaktionerne hjemkalde deres journalister og fritage dem for udenrigs politik.
tirsdag den 30. oktober 2018

White Water Park i Dragør

 CWWP 

 Flere observerede korrekt på FaceBook/ DragørNyhederne i fredags, at DF satte et spørgsmålstegn bag ved meldingen CWWP i Kongelunden.

Spørgsmålstegnet er absolut fornuftigt.

Inden de første Dragør unge kan tage deres første tur i CWWP anlægget, er der en række forskellige ting, som hver især skal falde i hak.

Udlændingestyrelsen skal stå ved deres melding om salg til Dragør.

Udlændingestyrelsen og Dragør skal være enige om en salgspris.

Dragør skal finde midlerne.

Miljømyndigheder skal godkende anlæggelsen.

Ildsjælene bag projektet skal rejse de nødvendige millioner.

Dragør skal til sidst vurdere om det samlede projekt er til interesse for Dragør. Først herefter kan der frigives kommunale penge.

Og derpå skal man se på, om et udbud kan løse opgaven indenfor vilkårene.


Dette er bare de første og største hurdler for projektet, inden de første billetter kan sælges.
Hver af dem kan vælte sagen.

Så derfor er DFs spørgsmålstegn absolut velanbragt.

Med andre ord. Byggeriet er ikke en opgave, det er et projekt.

Mvh

Morten Dreyer


torsdag den 25. oktober 2018

Kriminelle udlændinge bør ikke være på fri fodDanmark bør være fri for udenlandske kriminelle. 

Tænk om Danmark vedtog,  at vi ikke vil acceptere udenlandske kriminelle på fri fod i samfundet ?
Konventioner eller ej.

Det er en Stats vigtigske opgave, at sikre sine borgere. Alle andre opgaver er i bund og grund sekundære. Herunder hensynet til tidligere vedtagne konventioner, som har givet udlandet hånds- og halsret over Grundloven.
Borgerne har givet afkald på at bevæbne sig selv, og betaler skatten for at Staten tager sig af sikkerheden. Det er Staten ikke ret god til i øjeblikket.

Ved en dom i Danmark afsones straffen og suppleres med en rigelig skadeserstatning til alle ofre. Efter afsoningen udvises forbryderen. Erstatningen medfører, at de fleste vil forlade Danmark uden en bøjet 5-ører på lommen. Og indtil han forlader landet, så fastholdes han i et lukket udrejsecenter så længe det måtte tage. På særdeles prisbillige vilkår. En seng, 3 daglige måltider og et tag over hovedet.

Internetadgang, underholdning og tv indgår ikke i projektet.

fredag den 12. oktober 2018

Udlændinge konto....

Et flertal i Folketinget finder, at danske skatteydere skal betale til rigtig mange ting til udlændinge. Både udlændinge bosiddende i Danmark, samt velværdige formål i resten af Verden. Lige nu er f.ex. Ulla Tørnæs fra Venstre på rejse med en lille milliard til trængende personer i Uganda. Hestesvindleren sveg for 111 mio over 16 år, og det tales der meget om. Til gengæld koster indvandringen 111 mio hver eneste dag, men det taler vi ikke om.

Som en første indsats kunne være, at alle bidrag til udlændinge uden dansk cpr-nummer, registreres under en fælles konto i Nationalbanken.
Forstået helt bredt.
Integrationsydelser, kommunale bidrag, sygehuse, sprogundervisning. Men også tolkebistand, politi, retsvæsen og fængsler. Dertil bidrag til FN og EU til ulandshjælp og også direkte danske bidrag til andre lande.

Alt samles sammen på een konto.
Derved kan vi alle reelt forholde os til hvad Folketing har besluttet, at danske skattekroner skal bruges til. 

Ikke mindst set i lyset af kommunernes tvungne nedskæringer på basale velfærds områder.

søndag den 7. oktober 2018

Grim anklage

Kontroversiel ?
Enhver journalist, som benytter ordet kontroversiel, burde kaldes ind til en kammeratlig samtale hos redaktøren. Som en sidste tjenstlig samtale inden en afsked pga sproglig fattigdom.
Etiketten som kontroversiel, er et skældsord, som ikke hører hjemme i en ordentlig samtale. Journalister som bruger ordet, er argument fattige. 

Hvert et menneske kan blive opfattet som kontroversielt, selv Moder Therese kan ikke gå ramt forbi.
Får man skudt ordet i skoene, så er dommen uden mulighed for appel. 


 Winston Churchill nævnte engang, at hvis du har fjender, så er det rigtig godt, det betyder jo bare, at du på et tidspunkt har taget et standpunkt.

lørdag den 22. september 2018

Jarl Cordua græmmer sig...Kommentatoren Jarl Cordua har en livslang aversion imod Dansk Folkeparti.
Svarende til bondemandens fobi i eventyret om Store Klaus og Lille Klaus i HC Andersens fortælling. Bare bondemanden troede, at der var en degn i nærheden, så bissede bonden ud over stepperne.

For Cordua er ingen angrebspunkter for små(lige), hvis DF kan klandres, som onsdagens klumme i Berlingske viser. 
Det glemmes, at naturligvis kan DF intet gennemføre, uden at det sker i konstruktivt samarbejde med andre partier. DFs gode forslag fremføres, og hvis vores argumenter ellers holder, så samles et flertal, som i fællesskab gennemfører forslaget. Det være med Danmark Radio, med Grænsekontrol eller Burka forbud.


Jeg forstår i grunden godt Cordua. Han voksede op i en tidligere tid, hvor DF ikke eksisterede. Da Poul Hartling var den dominerende partileder i landet.  Det må være hårdt for hans selvfølelse, at DF har overtaget en så stor del af Venstres tidligere vælgere, at Venstre er gået fra stort parti til mindre parti.

tirsdag den 4. september 2018

Ekstra parkeringspladser ved Dragør

Midlertidig parkering på Nyby ?

Ruinen af det nedlagte vaskeri bør jævnes med jorden.

År efter år har grunden ligget hen som en ruin, hvor ukrudtet bredte sig i takt med forvitringen af bygningen.
Arealet har være udlejet til samme lejer siden 1962. I de første år var der et nyttigt møntvaskeri for borgerne, men da de fleste borgere gennem årene fik installeret egne vaskemaskiner blev nytten illusorisk, og forretningen lukkede ned.
Men lejemålet fortsatte gennem årene.
Utallige gange har vekslende byråd vurderet mulighederne for udvikling. 
Boliger eller andet ? 
Men achilles punktet har gennem årene været, at grunden er forurenet, og at enhver oprydning vil koste langt mere end salget kan indbringe. Først skulle Dragør betale lejer for at ophæve lejemålet i utide og derpå bekoste en oprensning inden man kunne sælge grunden for en brøkdel.
Formelt er det regionens opgave, at oprense grunde, men deres budgetter er disponeret flere årtier frem med store alvorlige opgaver i Nordsjælland. 

Dansk Folkeparti har på næste møde i teknisk udvalg bedt om, at Dragør nu forbereder anlæg af nogle intermistiske parkeringspladser i perioden indtil regionens oprensning kan ske.
Så vi kan gå i gang, så snart lejemålet nu endelig udløber om et år.

Det kan ske ved en total rydning og en simpel gruslægning. Ikke andet. Skal der lægges fliser eller asfalteres, så skal grunden først renses.


Dansk Folkeparti ser frem til den lille håndfuld ekstra parkeringspladser. Vi har også bedt om en forvaltningsmæssig vurdering i forbindelse med det kommende budget, om fordelen ved at ændre de eksisterende parkeringspladser på Vestgrønningen til skråparkering istedet for den nuværende løsning. Naturligvis uden at fælde nogen af træerne.

mandag den 3. september 2018

Har Politiet reelt opgivet ?

Til Politidirektør Anne Tønnes.

Hvordan lever Københavns Politi op til reglerne ?

Det er som om man i Københavns Politi lever sit eget liv i forhold til offentligheden.
Rigspolitiet har et 7 sides notat om de overordnede retningslinjer for politiets eksterne kommunikation.
Det er et notat, som netop er fremsendt til Folketinget. Det indeholder mange informative muligheder for et moderne politi, som ønsker at fremstå transparent og på forkant med kriminalitets bekæmpelse.

 Det er din pligt som politidirektør, at kommunikationen giver et fulddækkende og retsvisende billede af kriminalitetssituationen, som det nævnes i notatet. Her nævnes en løbende information om indbrud, tricktyverier mm, i en systematisk informationsform, som f.ex. offentliggørelse af Døgnrapporter, hvor borgerne kan følge med i situationen lokalt. Og derved træffe egne forholdsregler.
Indbrudsfrekvensen på Frederiksberg i 1. kvartal i 2018 ligger små 40% over året før. Sådan ca 5 indbrud hver dag.


Anne Tønnes, Du behandler borgere som børn.


Københavns Politi har valgt udlukkende at informere via Twitter beskeder. Det er værd at nævne, at twitter betyder at kvidre, og det er hvad politiet gør, kvidre.
Vi har et kriminalitets billede i København med bilafbrændinger, røverier og bilrøveri. 
Og hvad er det, som du har valgt at informere borgerne med ? 

“@KobenhavnPoliti
Vi har været til lands, til vands og i luften i forbindelse med det franske statsbesøg, hvor præsident Emmanuel Macron og hustru har været i København i går og i dag. Vores betjente har oplevet, at der har været god stemning og glade mennesker på gaden under besøget.”

Følger man bare kort tid med i informationen fra Københavns Politi, så ligner twitter beskederne mest om det hedengangne radioprogram “Trafikradionen” i P3, hvor man med ekskalteret stemme hver lørdag informerede lytterne om trafikproblemer i Klovtoftekrydset, samt om fortættet trafik imod sommerhusområderne i Nordsjælland.

Hvilke begrundelser har du for at fortie situationens alvor.
Er det for at beskytte borgere mod reelt uro og usikkerhed ?

Eller er det fordi politiet grundliggende opgiver kampen. På trafikområdet er politi indsatsen nærmest afviklet. Din Supervisor Ebbe Jakobsen har netop kastet håndklædet i ringen med mails til mig. Et ugentligt kaos med ulovlige parkeringer ved Genbrugspladsen på Backersmindevej i Dragør vil politiet ikke hjælpe til ved. Men han opfordrede mig til at få oprettet et kommunalt parkeringskorps, hvis problemet skulle løses.

Rigspolitiets 7 siders notat indeholder en lang række anbefalinger. Anbefalinger, som Københavns Politi har valgt ikke at følge.

Skyldes politiets mangelfulde information uden Døgnrapporter grundlæggende, at man ønsker at skjule den utilstrækkelige indsats ?

 Med venlig hilsen

Morten Dreyer
Medlem af Dragør Byråd for Dansk Folkeparti