lørdag den 22. december 2018

Svindel på høje poster
Bedrageri.
En ting er magasinet Der Spigel.

Deres stjerne journalist, Claas Relotius havde lige vundet Tysklands prestigefyldte Reporterpreis og dermed titlen som årets journalist. Han fik prisen for en historie om en syrisk dreng, og juryen priste den for dens »lethed, poesi og relevans«.
Men det meste af historien var det pure opspind. Det skriver nu det tyske Der Spiegel, som journalisten indtil nu har skrevet utallige historier for. 
Claas Relotius har bedraget sine kolleger og læsere og »forfalsket artikler i omfattende grad og endda opfundet kilder«, skriver magasinet.

Noget andet er TV stationen. CNN. De har i årevis brugt Claas Relotius’s historier, som eviggyldige sandheder om Verden.

Hvis det havde stået i Der Spiegel, så var det Sandheden selv. Med stort S. Ikke for almindelige dødelige at tvivle på.

I 2014 valgte CNN at udnævne ham som Årets Bedste Journalist. Dette har de lige valgt at trække tilbage.

onsdag den 19. december 2018

Movia og Region melder hus forbi


Spørgsmål:
I Dragør oplever man et ekstremt højt aflysnings antal på Linje 350Ss afgange. De faktiske afgange står slet ikke mål med køreplanens løfter for især Dragør.
Det kan der være flere årsager til.
Store forsinkelser i indre by, hvor driftsledelsen vælger at vende en 350S bus mod Dragør ved Sundbyvester Plads eller ved Tårnby Station, for at lade bussen træde ind i normal rute mod Ballerup. Derved optræder bussen ikke som aflyst. Men Dragør bor- gere bliver svigtet af Region H.
En anden årsag er måske 350S bussernes dårlige tilstand. Der er tilsyneladende mange af busserne, som tages ud af drift på ruten, eller serviceres på gaden. Også her forsøger driftsledelsen tilsyneladende, at opretholde bedst muligt service i City på bekostning af yderområdet, ved at koncentrere indsatsen i indre by.
Hvad agter man fra Region Hovedstadens side, at foretage sig, med henblik på at af- hjælpe problemet således at såvel City og indre by i København som Dragør har en ri- melig trafikbetjening med 350S bussen?
Svar:
Movia oplyser, at der i årets første 11 måneder har været 238 udgåede ture på hele el- ler dele af strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads, svarende til knap 1 % af turene eller ca. 5 ture om ugen. Der er ca. 80 ture til Dragør Stationsplads om dagen. Af de 238 udgåede ture skyldes halvdelen, at bussen grundet forsinkelser har måttet vende om før tid for at genoprette rettidigheden på de efterfølgende ture, mens den anden halvdel skyldes nedbrud på busserne.
Regionsrådet har ved trafikbestilling 2019 besluttet, at Dragør fra medio 2019 vil blive betjent af linje 250S, som vil køre over Langebro i stedet for Knippelsbro. Det er for- ventningen, at linjen dermed vil få lettere ved at komme frem, med større rettidighed
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2 3400 Hillerød
+45 38 66 50 00 29 62 77 49 www.regionh.dk
Dato: 18. december 2018
til følge. Desværre er der flere dele af ruten, som er plaget af trængsel og dårlig frem- kommelighed for busserne. Regionen er ikke vejmyndighed, og har derfor begrænsede muligheder for at anlægge f.eks. busbaner eller signalprioritering, som kan forbedre bussernes fremkommelighed på disse strækninger.
I forbindelse med effektueringen af trafikbestilling 2019, vil både linje 250S og linje 350S blive betjent med nyere materiel end i dag.
Movias fulde svar er gengivet herunder:
Movia kan ikke genkende et billede af et ekstremt højt antal aflysninger på linje 350S til Dragør. Men det er korrekt at linjen har større driftsmæssige udfordringer end mange andre linjer i Storkøbenhavn. Og omfanget er større end det niveau Movia fin- der tilfredsstillende.
Linje 350S har i en længere periode haft dårlige driftsbetingelser grundet trængsel og vejarbejde. Udfordringerne har varieret fra måned til måned og linjens længde gør, at der næsten altid er vejarbejde, events eller andet, der gør det vanskeligt at levere påli- delig busbetjening.
Senest har der været vejarbejde på Amagerbrogade fra foråret 2017 til november i år, hvilket har betydet omlægning af linjen og længere rejsetid for passagererne i 350S, og samtidig har vejarbejdet øget trængslen på det omkringliggende vejnet.
Movia kan dog, i de registreringer vi løbende gennemfører, afvise, at der er et eks- tremt højt antal aflysninger. De første 11 måneder af 2018 er der i alt 238 tilfælde, hvor linje 350S er udgået på dele af eller hele strækningen mellem Løjtegårdsvej og Dragør Stationsplads. Det svarer til knap 1 procent af de ture, der har været gennem- ført i år.
Ud af de 238 udgåede ture er 118 såkaldt GO-kørsel (se diagram). GO-kørsel er en mulighed som busoperatøren har for at genoprette kørslen, med henblik på at mini- mere generne for kunderne. Formålet med GO-kørsel er at genetablere en kørsel i bustrafikken, som stemmer bedre overens med køreplanen. GO-kørsel anvendes derfor af busoperatøren, når trafikale hændelser medfører så store forsinkelser i bustrafik- ken, at køreplanerne ikke hænger sammen.
Operatøren indmelder GO-kørsel til Movia. Når Movia modtager meldingen fjernes den del af turen i de kundevendte realtidssystemer. Herved sikres, at der ved stoppe- steder med realtid gives så korrekt information, som det er teknisk muligt. Ind imellem modtages en melding om GO-kørsel for sent til, at det kan rettes i realtidssystemet, som derfor overfor kunderne viser at bussen kommer, selvom den er omplanlagt.
Den anden hovedårsag til udgået kørsel er busnedbrud. Antallet af nedbrud på linje 350S ligger over normalen set i forhold til andre sammenlignelige buslinjer.

tirsdag den 18. december 2018

Juncker er slam, Timmermans er værre

Finder du, at EU kommissionens formand, Jean-Claude Juncker vil gøre os en tjeneste, når han snart træder tilbage ?
Så bør du frygte hans afløser. Favorit til posten er Junckers højrehånd, Franz Timmermans fra Nederlandene. Juncker har trods alt visse grænser. Det har Timmermans ikke.
Timmermans ønskedrøm er at knuse alle konservative partier i EU, at få væltet Ungarns og Polens lovlige regeringers indflydelse i EU. Han finder, at det er skæbnebestemt, at Europa og Afrika skal sluttes sammen, og som et første træk har Europa behov for mellem 100 og 200 millioner afrikanske immigranter indenfor få år. 
Timmermans holdning er, at Afrika og Europa sidder i samme båd, og at Europa skal løse Afrikas bevidste selvmord ved uhæmmet befolkningstilvækst, ved at åbne grænserne og Europas statskasser for dem.

Tidligere er EU topposterne i lukkede rum blevet fordelt i sene nattemøder blandt folk med “de rette meninger”.

Men på den anden side. Hvornår har vi sidst haft en offentlig drøftelse i Danmark om hvilke udenlandske personer det er, vi ønsker skal besidde en sådan totalmagt over dansk velfærd ?

tirsdag den 11. december 2018

Lokalarkivet

Nej - nej - nej !

Dragør Lokalarkiv lukkes ikke.

I de sidste uger har enkelte personer gentaget det falske budskab, at AOV vil nedlægge Dragør Lokalarkiv. Trods flertallets gentagne forsikringer om arkivets fortsatte eksistens, så buldrer trommerne lystigt om nedlæggelse.

Fakta er: 
Ved budgettet besluttede AOV at vi vil samle biblioteket i Sadolins Hus med Dragør Lokalarkiv.
Det er der flere årsager til.
For det første, så har ændrede love, herunder handicaploven, reelt gjort det umuligt, at have et offentligt bibliotek i det totalt fredede hus. Kørestolebrugere skal uhindret kunne bruge hele huset, der som bekendt har niveau forskelle flere steder i grundplan, og en elevator og andre hjælpeforanstaltninger kan grundet fredning ikke indstalleres. 
Også krav til personalefaciliteter har ændret sig markant, siden daværende ledende bibliotokar, Knud Pallesen, i 1968 glad kunne tage imod de første lånere.

Det gjorde, at vi har bedt ledelsen og personalet om at skitsere nogle løsninger på en fremtidsløsning. Jeg forventer som formand for udvalget, at vi med udgangen af januar 2019 får præsenteret flere muligheder i kulturudvalget.
Derefter vil planerne blive præsenteret for borgerne. Inden der træffes nogen beslutning.

Det Gamle Rådhus, som i dag huser Dragør lokalhistorisk arkiv, er og har gennem en årrække været presset på plads og for forsvarlige arkiveringsforhold. Rådhuset er, ud over pladsen, udfordret af svingende luftfugtighed, kulde og varme. Alt sammen faktorer som gør, at der langt fra er tale om optimale arkiveringsforhold, for materialer som i høj grad rummer papir, som arkivet har. Derfor har det, fra arkivarens side, været et ønske, at finde egnede opbevaringsforhold til arkivalierne, så man kan sikre dem for eftertiden. 


Dragør Lokalarkiv er i dag en del af biblioteket, hvor en arkivar står for opgaverne.
Arkivet har 4 hovedområder. 
Et er at sikre kommunens papirer/arkivalier. 
Et andet er bredt at indsamle arkivalier for Dragørs udvikling gennem årene. 
Et tredje område er, at bevare lokalarkivets samlinger for fremtiden. 
Det fjerde område er ikke mindst, at formidle viden om Dragør. Her hjælper et par håndfulde ildsjæle til med stort og engageret indsats.

Det er AOVs forventning, at lokalarkivet efter flytning ender med bedre forhold for alle. Personale, brugere og arkivalier.

Vi afventer nu forslagene fra forvaltningen. 
Og igen: 
Nej, vi planlægger ikke salg af hverken Sadolins Hus eller at sælge Det Gamle Rådhus på Stationsvej til nedrivning, som antydet af Liste T på FaceBook.
Dragør Lokalarkiv er en aktiv kulturinstitution i vort samfund. Og Dansk Folkeparti støtter kulturen.


Med venlig hilsen

Morten Dreyer DF
Formand for Dragør Børn, Fritid og Kulturudvalg


lørdag den 8. december 2018

En kort redegørelse

Taksten på ugetømning i Dragør er steget med ca. 13% fra 2018 til 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt følgende:

Taksten i 2018 på kr 1799,- bygger på den fremskrevne tilbudte tømningspris fra 2012, hvor renovationsopgaven sidst var i udbud sammen med Tårnby. Tømningspriserne fra 2012 er fremskrevet med omkostningsindeks for dagrenovation i kontraktperioden i henhold til udbudskravene. 2018 var sidste år af udliciteringen. Fra nytår skulle enten en ny licitering eller en hjemtagelse af opgaven ske.

En forventet markedspris ved udlicitering for 2019 blev i 2017 vurderet til at være ca. 40% højere end i 2012, dels fordi udviklingen af markedspriserne for indsamling af affald generelt er steget med 30% grundet en lang mindre konkurrence (langt færre aktører) og den generelle prisudvikling, dels at indsamlingspriserne i Dragør Kommune med det tidligere udbud lå ca. 10% under markedsprisen for sammenlignelige kommuner. 
Den lave pris skyldes et fælles udbud med Tårnby som gjorde, at vi fælles havde et langt større volumen.
Fra 2019 ville Dragør stå alene, da Tårnby valgte at overdrage deres opgave til ARC fra nytår.

Med baggrund i ARC’s beregninger af omkostninger til indsamling af renovation i Dragør Kommune ved hjemtagning har Forvaltningen vurderet, at hjemtagning af opgaven til ARC forventes at kunne ske inden for en samlet pris som ligger ca. 20% over den fremskrevne markedspris fra 2012 eller ca. 20 % under en forventet markedspris vurderet i 2017 for udbud i østsjælland.

Prisen er fair efter min mening.

Prisen pr ugentlig tømning bliver under 45,-. 
Udover 52 tømninger om året og håndtering af affaldet på Europas mest miljø bevidste anlæg, indeholder beløbet også afhentning af Storskrald og drift af Genbrugspladser mm. Samt afhentning af haveaffald 8 måneder om året.

Dragør og Tårnby bad som nævnt ARC om at overtage skraldeindsamlingen, da vores kontrakter med vores entreprenør udløb ved årets udgang. Gennem 12 år har vi haft et særdeles konstruktivt samarbejde med Marius Pedersen. Tak for en god service.
ARC vil ikke skabe overskud på indsamlingen, da det er et “hvil i sig selv” område, hvor ethvert overskud skal tilbageføres til borgerne. Fordelen ligger i, at omsætningen øges, så vi kan importere mere skrald, og derved forbedre bundlinjen.

Jeg er sikker på, at der vil blive fortsat fokus på udviklingen i fremtiden. Når genbruget forventes at øges, affaldssorteringen stiger og CirkelØkonomien rigtig går i gang. Og om ganske kort tid vil ARC i et samarbejde med andet selskab starte et stort Biogasselskab.

Til foråret inden Påske tages Skibakken i brug. Og man får en fantastisk udsigt over København, samt en udfordrende skibane, som jeg personlig nok ikke tør prøve. Skibakken er udskilt i et særskilt selskab, hvis økonomi er omgivet af vandtætte skodder. Så trods et forventet stort indryk af skiløbere på bakken, så hjælper det ikke på anlæggets drift.


Aftalen med ARC løber i 7 år fra 1/1-2019, men aftalen kan opsiges fra Dragørs side med 1 års varsel, hvis vi finder en bedre løsning. Aftalen kan også forlænges.
Morten Dreyer DF
Bestyrelsesmedlem for Dragør
af Amager Resource Center


Fyld flyet op Løkke

Tag nu Lakmus Prøven Lars Løkke.


Ifølge Lars Løkke, så vil hans aftale om immigration betyde, at landene skal tage egne borgere tilbage efter udvisninger.

Når han nu på mandag tager til Marrakech i Marokko for personligt at underskrive håndfæstningen, så kunne han lige lave en “Lakmusprøve” på aftalen.
Det gøres bedst ved, at man fylder Løkkes fly helt op med udviste kriminelle marokkanere. Vi har rigtig mange af dem. Lige fra de terrordømte til gadebørnene. Ved landingen i Marrakech kan Løkke få et sidste øjebliks personligt nært syn for hvordan aftalen bliver fremover. Bliver de udviste venligt modtaget i lufthavnen, så kan det være, at der er gode punkter i aftalen trods alt.

Men hvis Marokko stadig ikke vil modtage de udviste, selv når de rejser med Statsministeren, vil Marokko så gøre det når hverdagen kommer i årene fremover ?

mandag den 3. december 2018

3 år for at indrette tv lokale ?


Hvad med at multitaske ?

Det med en øde ø til kriminelle udviste er en god ide. Lidt politisk genbrug ganske vist, men hellere senere end aldrig.
Men ideen bliver godt nok devalueret, hvis der er daglige færgeafgange.

Venstre forventer først at tage Lindholm i brug i 2021.
Helt ærligt. 
Man er i fuld gang med at nedlægge landbrugs virksomheden og forventer at have ryddet alt i juni måned 2019.
Hvorfor prøver man ikke lidt multitasking hos Staten ? 
Begynd straks med planerne for udrejsecenteret, så man 1. august 2019 kan byde de første beboere velkommen.
Det kan være, at alle værelser ikke er helt nymalede. Men sæt en bøtte maling og en pensel ind på værelset, så de selv kan male hvis de ønsker det. Så er der trods alt lidt fysisk terapi for de udviste, alt imens de tænker over hjemrejsen.

På Lindholm har man en fuld funktionsdygtig bygningsmasse. Indflytningsklar juni 2019.

Vil det tage flere år at indrette fjernsynsstuer med paraboler til de kriminelle udviste ?

søndag den 2. december 2018

Vi har 100.000 arbejds parate medarbejdere....

Berlingske nævner: 

Danske virksomheder: 
Vi har brug for udenlandsk arbejdskraft, uanset hvor i verden den kommer fra.

Det lyder særdeles rart. Nærmest forjættende. 
Som medlem af socialudvalget i Dragør ser jeg frem til virksomhedernes tilbud. 

Vi har i dag 100.000 indvandre kvinder, som gennem op til næsten 40 år har stået udenfor arbejdsmarkedet.

Jeg er sikker på, at alle JobCentre landet står med åbne arme, når de danske virksomheder starter ansættelserne.