torsdag den 19. juli 2018

Stats finansiering af Havdiger.

Borgerforslag. 


Stats finansiering af havdiger ?

Landets kommuner er nu i gang med at forberede anlæg af havdiger mod oversvømmelser.

Betalingen for de enkelte kommuners løsninger er meget forskellig.
Enkelte kommuner lægger udgiften på alle borgere.
Andre kommuner lægger udgiften på borgere, som bor i yderste række.
Og andre kommuner bruger en blanding heraf.

I nogen kommuner har man en kort kyststrækning og mange borgere. I andre en lang kyststrækning og få borgere til at betale regningen. 
Andre igen er alle boligerne i de forreste rækker fritidshuse og igen i andre er det helårshuse eller landbrugsjord. 

I kommunalt regi kører man med udligning. Således at kommunerne har det samme at gøre godt med overfor borgerne.  Sådan bør det også være, når det kommer til at sikre alle landets kyster. Med en samfundsopgave som havdiger, der påvirke alle, bør det være en fælles finansiering at sikre mod oversvømmelser.

Jeg har på Folketingets Borgerforslag.dk rejst emnet, som hvis 50.000 støtter det, skal behandles af partierne. Støt det venligst.

fredag den 6. juli 2018

Ingen hjælp fra Thyra Frank


Så blev jeg irettesat af Thyra Frank og hendes ministerium.
Ganske effektivt må jeg indrømme.
Jeg havde lidt håbefuldt anmodet om aktindsigt i ”ministeriets planer for en forbedring af Folkepensionen.
Nu har regeringen jo aftalt pæne lønstigninger til statens, kommunernes og regionernes personale. Og vi må se, at Folkepensionens grundbeløb ikke er forøget gennem ca 20 år, tværtimod er der kommet stedse flere modregninger for pensionisters indtægter.
Med det i mente troede jeg lidt naivt, at netop ældreministeren arbejdede aktivt for at forbedre vilkårene for folkepensionisterne.
Men nej.
Ministeriet meldte klart ud. Ældreministeriet har absolut ingen planer om nogen forbedringer. Som det kontant nævnes:

“Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at der ved en søgning i ministeriets journalsystem ikke findes dokumenter eller sager, der er relevante for din anmodning.”

søndag den 1. juli 2018

Luk for muslimsk indvandring.

Vidste du det ?
I mere end 700 år var Nordafrika et rigt og frodigt samfund ?

Under Romerriget var Nordafrika kejserdømmets kornkammer, hvorfra de hentede korn og andre fødevarer til at brødføde Roms masser.
Selv da det vestlige Romerrige brød sammen i år 476, fortsatte den økonomiske fremgang i området ved Middelhavet.. Det skete i en perlerække af Bystater, som voksede og blev rigere og rigere ved handel med de andre byer. 
F.ex. Alexandria: Her gik oldtidens genier i skole. Verdens første center for forskning og oldtidens største bibliotek lå i den egyptiske by Alexandria. Her valfartede den tids store videnskabsmænd til. De beregnede blandt andet Jordens omkreds, opfandt dampmaskinen, kortlagde nerver i menneskekroppen og tegnede verdenskort. Efter islam blev bibliotekets bøger brændt af for at opvarme badene.

Den fantastiske udvikling blev brat ændret ved at den islamiske krigerkult bredte sig i 700 tallet. By efter by blev erobret, vandaliseret og plyndret totalt, selv vanddingsanlæggene blev smadret. Det medførte, at rige og frodige byer med måske 300.000 indbyggere, efter en lille generation næppe kunne brødføde en nomadefamilie med kameler og får.

Derfor bør der være stramme regler for indvandring.

lørdag den 23. juni 2018

Tvangsfjernelser

Børn af danske fremmedkrigere skaber panderynker skriver medier.
Danske syrienskrigeres børn er danske statsborgere, fastslår Udlændinge- og Integrationsministeriet. Børnene har simpelt hen samme rettigheder »som et barn i Rødovre«, siger en ekspert. Enhedslisten vil nu have regeringen til at gøre mere for at hjælpe børnene hjem fra krigszonen. Men ikke alle bifalder idéen.

Men er problemet så stort ?
Som formand for en kommunes Børn og Unge Udvalg vil jeg tænke, at de nye regler for børn vil imødegå alle problemer. 
Her skal børnenes tarv komme før forældrenes behov er mantraet.

Kommer en jihaist med dansk statsborgerskab og børn hjem fra ragnarok og kalifat i Syrien og omegn, vil det undre mig meget, hvis vor kommunale forvaltning ikke skønner, at en familie med en sådan baggrund, ikke kan skabe trygge rammer for deres børn i et vestligt demokrati.
Og vi har i Danmark en stor efterspørgelse på børn til adobtion.

Kommer jihaist Abdul tilbage til de danske kødgryder med sine børn, så ligger tvangsadobtion lige for.

en løsning


En logisk politik på udlændinges kriminalitet.

Danmark vedtager i Folketinget, at ingen kriminelle udlændinge må opholde sig i landet.
Konventioner og andre aftaler eller ej. Vi ønsker dem ikke.

Får en udlænding en dom i retten, så afsones straffen, og han sidder i varetægt, indtil han kan sættes på en bus eller fly ud af landet. Kort eller lang tid i varetægt er underordnet. Man sidder inde indtil udvisningen kan effektueres. 
Ønsker et land ikke at modtage egne statsborgere, så blokerer Danmark for al international hjælp til landet, bilateralt, EU, FN eller andet.

Straffen for at bryde en udvisningdom bør være ekstrem. Også økonomisk. Og hjælp til ulovligt indrejste skal være mærkbart.
En udvisning skal som udgangspunkt være livsvarig. 

Tanken om at en udlænding, som er kommet til landet for at begå kriminalitet, efter 2 eller 6 års udvisning kan komme retur og bidrage til Danmarks velstand, bør man nok være jurist for at tro på.

Naturligvis skal også forbrydere have ret til et familieliv.
Men det skal ikke være et retskrav, at det skal ske i Danmark og for danske penge.

I Danmark har vi desværre også danskfødte kriminelle. 
De håndteres efter lovene.


Dette vil naturligvis ikke løse alle problemer. Men det kan hjælpe til.

torsdag den 21. juni 2018

ARC problemer løses nu.


Amager Bakke 

Der er desværre sket beklagelige fejl de seneste år

Redegørelse om udbud i Amager Resurse Center, som tidligere hed Amager Forbrænding. Den nyvalgte bestyrelse opdagede få dage efter sin tiltræden, at der har været visse uhensigtmæssige dispositioner i de tidligere år. Det gjorde, at vi i bestyrelsen bad om en grundig undersøgelse.
En redegørelse om udbudsforhold udarbejdet af ARC med bistand fra advokatfirmaet Bech-Bruun viser, at ARC i en række konkrete sager formentlig ikke har håndteret sin udbudspligt korrekt.


Redegørelsen blev forelagt ARCs bestyrelse den 13.juni på et ordinært bestyrelsesmøde, og vil efter afklaring af en række supplerende spørgsmål fra bestyrelsen, blive endeligt behandlet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Redegørelsen er som nævnt udarbejdet efter foranledning af bestyrelsen.
På mødet lagde vi i bestyrelsen vægt på, at ARC fremover sikrede åbenhed om redegørelsen. Derfor har ARC besluttet at offentliggøre det foreløbige materiale på hjemmesiden, som er behandlet af bestyrelsen.
Redegørelsen viser, at 25 leverandørforhold i perioden 1.april 2013- 31/3- 2018 formentlig ikke er håndteret korrekt. Redegørelsen omhandler tillige tre ældre forhold, som har været omtalt i netmediet Kommunen.dk. Her viser redegørelsen, at to af de tre forhold ikke er håndteret korrekt.
Direktør Dan Fredskov udtaler følgende om redegørelsen:
”ARC har gennemført i omegnen af 15.000 indkøb de seneste fem år. Vi har undersøgt 42 konkrete leverandørforhold, som på baggrund af det økonomiske omfang kunne være omfattet af EU-udbudsregler. Her viser det sig, at 25 formentlig ikke har været foretaget korrekt.
Det er et uacceptabelt antal fejl. Det er dybt beklageligt.
ARCs fokus er nu at sikre, at alle fremtidige indkøb bliver foretaget efter gældende regler. I den forbindelse har jeg bedt advokatfirmaet Bech-Bruun rådgive ARC om de nødvendige initiativer.
Der er tillige implementeret en række foreløbige tiltag, der skal forhindre nye udbudsfejl indtil en permanent løsning er på plads”.

Som medlem af bestyrelsen er det slet ikke i orden, hvad der er sket.
Slet ikke.
Men nu er der taget fat på oprydningen.
Og bestyrelsen er enige om en stram styring.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer DF

Medlem af ARCs bestyrelse

torsdag den 14. juni 2018

Grænsekontrol er vital

Sigøjner klan terroriserer helt boligkvarter i Hovedstaden. Sådan lyder forsiden på EB Søndag.

Med et officielt register for tyverier, plat, indbrud, røveri mm. Har de siden Anker Jørgensens regeringstid plattet sig igennem med socialbedrageri som grundpakke, alt imens der er suppleret med kriminalitet. Kun afbrudt af korte perioder i fængsel.
De har efterladt sig et kølvand af ofre, hvor de fleste er ældre, som er mærket for livet.

I en lille campingvogn kom en lille kernefamilie til Danmarks grænse i 1972 og Anker Jørgensen, som jo var en fin mand, slog ud med armene og bød dem velkommen. Og siden er den hurtigt voksende familie blev understøttet med sociale ydelser og ufattelige mængder af kriminalitet.

Tænk om vi havde haft grænsekontrol i 1972 ? Hvor en venlig grænsebetjent, havde stoppet campingvognen og bedt dem om at vende tilbage til Tyskland?

Hvor ville hans løn være tjent ind tusindfold, havde vi haft ham på vagt i 1972.

I dag har vi lidt grænsekontrol. Sådan lidt la la.
Men alligevel har grænsekontrollen de sidste år afvist mere end 5.000 helt grundløse indrejser.

Det er da noget. Tænk om bare en brøkdel af disse afviste gik i sigøjnerklanens spor. Det ville være en social katastrofe for naboerne, ikke mindst de ældre.